back

T. LIVI
PERIOCHARUM FRAGMENTA OXYRHYNCHI REPERTA

Based on the edition by O.Rossbach (1909), with many modern conjectures.
The line numbers are shown in red. The consuls' dates B.C. are shown in orange.
For ease of reading, very short lacunae in the papyrus text have not been marked.XXXVII - XXXVIII - XXXVIIII - XXXX . . . XXXXVIII - XXXXVIIII - L - LI - LII - LIII - LIIII - LV - LXXXVIII

[LIBER XXXVII]

[COL. I]
[In Hispa]nia Romani caesi.

[189] [M. Fulvio] Cn Manlio coss.
[Aetoli]s pax iterum negata est. P. Licinius
[pontif]ex maximus Q. Fabium praetorem, quod flamen
[Quirin]alis erat, proficisci in Sardiniam
[ . . ]ant. Antiocho regi pax data. Lusitani
[vastati.] Bononia [colonia] de s. c. deducta. Acilius
[Glabrio] censuram petens minantibus
[accusa]tionem competitoribus proposito
[destiti]t.

[10]

LIB[ER] XXXVIII

[Ambra]cia capta.
[Gallog]raecis in Pamphylia proelio vastatis
[Phrygi]a liberata. Origiacontis (?) captiannobilis
[centuri]onem, cuius vim passa erat, aurum ad [se] mit-
[tendam] poscentem occidit caputque eius ad virum
[reportavit.] Campanis conubium datum est.
[Inter Achae]os et Lacedaemonios cruenta proelia.

[188] [M. Messala C. L]ivio Salinatore coss.
[Pretiosa p]raeda ex Gallograecia per Thra[eciam] [20]
[avecta. L. M]inucius Myrtilus et L. Manlius
[dediti legat]is Carthaginensium, qui
[pulsati eran]t.

[187] [M. Lepido C. Fl]aminio coss.
[P. Scipio] Africanus a Quintis Petillis die
[dicta in Li]terninum abit. Qui ne revocaretur,
[Gracchus t]rib. pl. intercessit. L. Cornelius
[COL. II]
Scipio dam[natus . . . ]eni.

[LIBER XXXV]IIII

Per C. Flami[nium M. Aemiliu]m coss. Ligures [30]
perdomiti. V[iae Flaminia e]t Aemilia munitae sunt.
Latinorum [XII milia hom]inum coacta
ab Roma re[dire. Manlius cu]m de Gallo-
graecis in[temperate triumf]ar[et, pe]cunia,
quae trans[lata erat, priva]tis persoluta.

[186] Sp. Postumio [Q. Marcio co]ss.
Hispala Fa[ecenia meretric]e et pupillo
Aebutio, qu[em T. Sempronius] Rutilus
tutor et ma[ter Duronia ci]rcumscribserant,
indicium re[ferentibus Ba]cchan- [40]
alia subla[ta in Italia. His]pani
subacti. At[hletarum cert]amina
primum a Fu[lvio Nobilior]e edita.
Gallis in Ital[iam profectis Ma]rcellus
persuasit, [ut domum redire]nt. L. Cornelius
Scipio p[ost bellum Antiochi] ludos voti-
vos conl[ata pecunia feci]t.

[185] Appio Claud[io M. Semproni]o coss.
Ligures fu[gati, VI oppida ab i]llis accepta.

[184] P. Claudio Pulchr[o L. Porcio Li]cino coss. [50]
Hominum ad M[M a Q. Naevio ven]efici damnati.
L. Quintius Fla[mininus cos. in] Gallia,
quod Philipp[o Poeno, scorto] suo, deside-
rante gladia[torium specta]culum
[COL. III]
sua manu Boiu[m nobilem occiderat,]
a M. Catone cen[sore senatu motus est.]
Basilica Porcia [facta.]

[183] M. Claudio Marcello [Q. Fabio Labeone coss.]
P. Licini Crassi po[ntificis maximi]
ludis funebribus [epulum datum.] [60]
Tabernaculis po[sitis in foro id, quod]
vates cecinerat, [evenit tabernacula]
in foro futura. I[n Hispania prospere]
dim[icatu]m. Han[nibal apud Prusiam re-
ge[m per legatos Romanos expetitus]
[veneno pe]rit.

L[IBER XXXX]

[182]   L. A[emilio C]n. Baebio [coss.]
[In Liguras] bellum r[enovatum et Hispanos.]
[Bella v]el lites in [Graecia et Asia composita.]
[Thessala] Theoxen[a cum viro filiisque] [70]
in mare fugien[s se iecit. Demetrius]
fictis criminibus [accusatus a fratre]
per patrem coactu[s venenum haurire.]

[181] P. Lentulo M. Baebio [coss.]
In agro L. Nerylli sc[ribae libri Numae inventi.]

[180] A. Postumio C. [Calpurnio coss.]
Cum Liguribus His[panisque prospere pugnatum.]
L. Livius trib. pl., quot [annos nati quemque]
magistratum pete[rent, rogavit. Annalis dictus]
est.

[80]

[179] Q. Fulvio L. Manlio c[oss.]
M. Lepidi et Fulvii No[bilioris . . . ]
[COL. IV]

[LIBER XXXXVIII]

. . . adversus Carthaginienses. Lusitani va[stati].
C. Corneliu[s Ceth]egus, quod P. Decim (?) Su . . .
addictam ingenuam stupraverat DCI . . .
damnatus.

LIBER XXXXVIIII

[149]   L. Marcio Censorino M. Manilio coss.
Bellum Punicum tertium exortum. Utic[enses]
benigne locavere auxilia. Carthaginie[nses] [90]
in dedicionem venerunt. Iussi omnia [sua]
in alium locum tr[ansferr]e mot[i ira ad arma]
redierunt. Roman[os obsessi Carthaginienses]
pepulerunt. Scipio [trib. mil. fugientes defendit.]
Aemiliani fidem P[oeni suspexerunt. Aemi-]
liani virtute exer[citus, qui obsessus in saltu]
a Poenis erat, liber[atus . . . ]
per Charidemum poe[ . . . Ser. Galba de Lusi-]
tanis reus product[us. Liberaverunt eum]
fili, quos flens com[mendabat. Ab Andrisco] [100]
qui se Philippi filiu[m ferebat, Macedonia]
per arma occupata.
Manilio et Marcio c[oss. quarti ludi saecula-]
res, factos quos opo[rtuit Diti ex Sibyllae]
carminibus, [Tar]en[ti facti sunt.]

L[IBER L]

Per socios popu[li R. Andriscus ex Thessalia pulsus]
in ultimam T[hraciam. De tribunis pl.]
lat[a est lex] At[inia. Prusia occiso Nicomedes re-]
[COL. V]
[gno Bithy]niae potitus est. Ad Attalum regem [110]
[Pergami] et Prusiam amendati sunt legati Marc[us Licinius]
[poda]gricus, A. Hostilius Mancinus capite
[icto test]a quondam, L. Manlius Volso stolidus.
[Cunctari] legationem dixerunt, M. Cato respondit
[eam nec caput] nec pedes nec cor habere. M. Scantius
[ . . . ]am tulit in stupro deprehensi . .

[148] [Sp. Albino L. Piso]ne coss.
[Masinissa ult]imae senectutis liberos IIII
[et XL virile]s reliquit decedens. cuius re-
[gnum legit]imis filis per Aemilianum distributum. [120]
[Marcellus leg]atus ad Masinissam missus
[perit in mari. Ha]sdrubal, quod adfinis Masinissae erat,
[a suis in cur]ia subsellis occisus est. Scipio Aemilianus
[consul creat]us.
[A M'. Manilio] in Africa prospere dimicatum est.
[Iuventi pr. in] Thessalia exercitus caesus.
[Andriscus a] Metello captus. sacrarium
[Opis et laur]us foci maximo incendio
[inviolata.]

[LIBER LI]

[130]
[147] [P.Cornelio C.Livio] coss.
[Clausa Cartha]gine in captivos crudelissime
[Poeni saevie]re. Obsidentes Romani no-
[cent Carthag]inem crebris proelis.
[Per Critola]um pr. Corinthi legati Romano-
[rum violati. Lu]sitani subacti.
[COL. VI]
[146]Cn. Corne[lio L. Mummio coss.]
Per Scipion[em Carthago expugnata et]
direpta. Qu[i cum etiam arcem inflamma-]
visset, ux[or Hasdrubalis se ipsa cum] [140]
duobus fil[is in medium iecit incendium, ne in]
potestate[m victoris veniret. Scipio exemplo]
Aemili, a q[uo Perseus victus erat, ludos fecit.]

[LIBER LII]
L. Mummius C[orinthum diruit. Diaeus]
uxore o[ccisa se necavit. A Lusitanis Romanorum]
periuria u[ltis gravis clades]
accepta.

[145]Q. Fabio Max[imo L. Hostilio coss.]
M. Petron[ius et L. Apuleius legati in Asiam,] [150]
adversu[s Viriathum Fabius cos. missus est.]

[144]Ser. Galba L. [Cotta coss.]
Q. Metell[us, qui pr. Andriscum vicerat, con-]
sulatum [post duas repulsas aegre obtinuit.]
Qui invis[us plebi ob nimiam severitatem]
petituru[s . . . ]
Syria va[stata bellis regum populus R.]
content[us fuit legatis ad eos missis.]

[LIBER LIII]

[143]Q. Metello [Appio Claudio coss.] [160]
Rethog[enis transfugae Centobrigenses]
liberos to[rmentorum ictibus obiecerunt.]
Proposito a[bstitit Metellus.]
. . .
occidit. A Tyresio, quem devici[t, gla]dium [COL. VII]
dono accepit saguloque rem[isso am]ici-
tiae dextram dedit.
Metellus cos. a Lusitanis vex[atus est.]
Signa statuas tabulas Corinth[ias L. M]ummius
distribuit circa oppida et Rom[am orna]vit.

[141][Cn.] Caepione Q. Pompeio coss. [170]
Q. Fabius Maximus Lusitanis ca[esis]
Viriathum fugavit.

LIB[ER] LIIII

Pompeius cos. a Numantinis d[evictu]s. In
Scordiscis cladis accepta.

[140][Q. Cae]pione C. Laelio (?)Salasso c[oss.]
Appius Claudius evicit, ne duos [delectus] annus
haberet. T. Manlius Torquatus D. Silanum
filium suum de Macedonia damn[avit, f]uneri
non interfuit eademque die in domo sua [180]
consultantibus respondit.
Caepio cos. intellegens Ti. Claudium Assellum
trib. pl. interpellantem profectionem
suam lictorem stringens ensem deterruit.
[Q.] Fabius Maximus a Viriatho devictus de-
formem cum hostibus pacem fecit. Q. Occius
[oppress]us insidiis Lusitanorum fortissime
[pugnavit ... ] in aede vota est aqua Anio. Aqua
[Marcia in Capi]tolium contra Sibyllae carmina
[perducta]. [190]
[COL. VIII]
[139]Cn. Pisone C. Popilli[o coss.]
Chaldaei urbe et It[alia abire iussi sunt.]
A. Gabinius, verna[e nepos, legem tulit, ut]
suffragium per ta[bellam ferretur.]
Servilius Caepio a[b equitibus, quos Viriatho]
obiecerat, claus[us praetorio et paene ustus.]
Audax Minurus Dita[lco a Caepione corrupti]
Viriathum iugula[verunt.]

LIB[ER LV]

[138]P. Scipione D. Iunio [coss.] [200]
Interfectores Viri[athi urbe pulsi sunt, praemium]
negatum. C[um ex cu]ria [P. Scipionem et]
Decim. Bru[tum coss.] S. Licini[us et C. Curiatius]
trib. pl. in carcerem coll[ocavissent,]
precibus populi multa re[missa . . . , qui]
trib. pl. pro commodis pop[uli agebat et]
omnibus luctui expiravit, coeun[te plebe elatus. De-]
sertores in comitio virgis cae[si sunt et sestertiis]
singulis venierunt.
P. Africanus cum L. Cottam [accu]sar[et, iudices ob] [210]
magnitudinem nom[inis eum] cad[ere noluerunt.]
Lusitani vastati. A N[uman]tin[is clades accepta.]
Diodotus Tryphon Antiochum [regem occi-]
dit Suriaque potitus e[st.]

[137]M. Aemilio C. Hostilio Mancino [coss.]
Decimus Brutus in Hispania re b[ene gesta]
Oblivionis flumen planus trans[iit.]

[83] . . . Sullanis . . . [FRAG. B]
. . . m eum . . .
. . . e non re . . .

[LIBER LXXX]VIII

[82][C. Mario Cn. Papirio co]ss. [230]
[. . . Sulla cum] Samin[itibus ante]
[portam Collinam debell]avit p[ulcherimam-]
. . .Attalus' home page   |   29.05.14   |   Any comments?